Článok 1

  Všeobecné ustanovenia

  1.1. Usporiadateľom súťaže s názvom „Súťaž s Carstore“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Versaco s.r.o., so sídlom Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36726231, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 12538/S (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže je zároveň Organizátorom Súťaže (ďalej len „Organizátor“).

  Článok 2

  Miesto a čas konania Súťaže

  2.1. Súťaž prebieha on-line na Facebookovej a Instagramovej stránke Usporiadateľa:

  https://www.facebook.com/carstoresk

  https://www.instagram.com/carstore.sk?igsh=MWkzcW83MnFqb3F3MQ==

  (ďalej len „Miesto konania“ alebo „FB a IG stránka Súťaže“) v období definovanom v popise súťažného príspevku na sociálnej sieti. (ďalej len „Čas konania Súťaže“).

  Článok 3

  Podmienky účasti v Súťaži

  3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorej adresa na doručovanie písomností sa nachádza na území Slovenskej republiky a splní všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené v tomto Článku 3 nižšie (ďalej len „Súťažiaci“).

  3.2. Podmienky účasti v Súťaži sú nasledujúce (spolu ďalej len „Podmienky účasti“):

  a. Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak v čase konania Súťaže pridá k príspevku („post“) Usporiadateľa pridaného v rámci Súťaže na profil Usporiadateľa na sociálnej sieti Facebook a Instagram svoj komentár týkajúci sa odpovede na otázku uvedenú v popise súťažného príspevku a dá “Páči sa mi”(“Like”) na súťažný príspevok ;

  b. Súťažiaci vyplní webový formulár a poskytne svoju emailovú adresu a potvrdí podmienky ochrany osobných údajov.

  c. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom akýchkoľvek výrobkov ponúkaných na predaj v prevádzkach usporiadateľa;

  d. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť opakovane v Čase trvania Súťaže a Výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz;

  e. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a ich rodinní príslušníci (manžel/manželka, deti, rodičia a súrodenci)

  Článok 4

  Vyhodnotenie Súťaže a výhry

  4.1. Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Usporiadateľa.

  4.2. Výhercom Súťaže sa stanú Súťažiaci, ktorý budú náhodne vybratí žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do Súťaže a ktorí splnia všetky Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom. Vyžrebovaný bude 1 výherca, ktorý získa výhru uvedenú v popise súťažného príspevku na sociálnej sieti.

  4.3. Výherca bude kontaktovaný Usporiadateľom prostredníctvom komentáru pod súťažný príspevok na Facebooku do dvoch pracovných dní od jeho vyžrebovania. Tiež bude kontaktovaný prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú Usporiadateľovi poskytol. V prípade, ak Výherca na správu o výhre v Súťaži nebude reagovať do piatich kalendárnych dní od kontaktovania, stráca nárok na výhru.

  4.4. Výhra bude odovzdaná Výhercovi doručením prostredníctvom spoločnosti Packeta alebo kuriérskej služby DPD na adresu určenú Výhercom a oznámenú Usporiadateľovi. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. V prípade, ak Výherca neoznámi Usporiadateľovi alebo Organizátorovi svoje kontaktné údaje do 5 dní odo dňa zaslania oznámenia o Výhre, nebude Výhra udelená a prepadne v prospech Usporiadateľa. Výhry budú Usporiadateľom zaslané výhercom do 30 dní odo dňa vyhodnotenia Súťaže.

  4.5. Usporiadateľ nezodpovedá za krádež, stratu, poškodenie Výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie s doručením, ktoré sú zapríčinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o Výhre v prípade zmeny e-mailovej adresy Účastníka, pokiaľ ju tento včas neoznámi, ako ani v prípade uvedenia chybnej adresy Účastníkom.

  4.6. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhry. Pokiaľ nie je uvedené inak, na Výhru sa nevzťahujú reklamácie. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou, ani poskytnúť alternatívne plnenie v peniazoch.

  Článok 5

  Vylúčenie Súťažiaceho

  5.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší Podmienky účasti alebo tieto Pravidlá.

  5.2. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorí:

  a. svojím konaní v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie);

  b. zúčastní sa Súťaže v mene tretej osoby;

  c. zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb;

  d. pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s Pravidlami.

  5.3. Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. V prípade, ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry.

  Článok 6

  Osobné údaje

  6.1. Odpovedaním pod post na FB stránke Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

  6.2. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Poskytnuté osobné údaje budú vymazané najneskôr po ukončení Súťaže a po odovzdaní Výhry Výhercom Súťaže. Osobné údaje nebudú zverejňované.

  Poučenie:

  • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na e-mailovej adrese eshop@carstore.sk.

  • Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

  • Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.

  • V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.

  • Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

  Článok 7

  Záverečné ustanovenia

  7.1. Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel. Súťažiaci zároveň berie na vedomie prípadnú povinnosť Výhru zdaniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi v prípade, ak hodnota výhry presiahne zákonom stanovenú hranicu (pozn.: v čase zverejnenia Pravidiel je od dane z príjmov oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru).

  7.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak podľa posúdenia Usporiadateľa nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov riadny priebeh Súťaže.

  7.3. Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.

  7.4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry. Usporiadateľ si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá vrátane obdobia trvania Súťaže, alebo Súťaž predčasne ukončiť.

  7.5. Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej.

  7.6. Ďalšie podmienky Súťaže, ktoré nie sú upravené týmito Pravidlami, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Akékoľvek prípadné sťažnosti týkajúce sa Súťaže a jej priebehu je možné zaslať Usporiadateľovi na e-mailovú adresu: eshop@carstore.sk kedykoľvek počas trvania Súťaže, najneskôr však do 3 dní od jej skončenia, inak na sťažnosť nebude prihliadnuté.

  7.7. Rozhodnutie Usporiadateľa o sťažnosti sa považuje za konečné. Pravidlá súťaže sú k dispozícii na webovej adrese www.carstore.sk a v písomnej forme v sídle Usporiadateľa.

  V Hnúšti, dňa 3.4.2024